Individuell genomförandeplan

Genomförandeplanen görs i samarbete med uppdragsgivare och familjehem

Beroende på individens ålder och lagrum kan även den placerade och vårdnadstagare medverka. Planen följs därefter upp var tredje månad av uppdragsgivare.

Exempel på en vårdnadsprocess (vux):

Steg 1: Provmånad

Det är viktigt att den placerade får ”landa” i familjehemmet och i lugn och ro får lära känna sina nya familjemedlemmar. Det är också av betydelse för både familj och placerad att få en månad på sig att avgöra om det finns förutsättningar till en varaktig relation.

I slutet av provmånaden görs en intervju tillsammans med konsulent kring bakgrund, missbruk, självbild och visioner som sedan blir underlag till utformning av behandlingsplan.

Steg 2

När provmånaden är avverkad och samtliga inblandade är överens om att gå vidare upprättas en genomförandeplan. Den utformas först av den placerade med hjälp av konsulent. Därefter diskuteras den tillsammans med familjen för att sedan lämnas över till uppdragsgivare som förslag innan den godkänns.

Har uppdragsgivare möjlighet och vill delta i denna process från start är även detta en möjlighet.

Steg 3

Tillsammans med konsulent och familj planeras tiden veckovis med sysslor, åtaganden, arbetsprövning, utbildning, terapi, fadderkontakt etc.

Med regelbundna uppföljningar var 3:e månad då uppdragsgivare bjuds in kan behandlingen bekräftas, ändras och utvecklas.

Steg 4: Utsluss

Planering och förberedelser för utflytt och eget boende kan många gånger vara den mest kritiska processen i familjehemsvård. Därför är det viktigt att förbereda utsluss i god tid och på ett sätt som känns tryggt och relevant för den placerade. Blir den placerade kvar i familjehemmets kommun kommer familjen finnas kvar som stöd. Vid behov kan familjen för en tid även fungera som kontaktfamilj.

Har du några frågor om vår verksamhet?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!